Datové schránky nově

Právo 28.12.2022

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů došlo k rozšíření okruhu subjektů, kterým bude od ledna roku 2023 datová schránka zřizována automaticky. Novela je důsledkem dlouhodobého procesu digitalizace státní správy, jehož cílem je především efektivnější fungování státu a snadnější kontakt občanů se státem.

Doposud byla datová schránka ze zákona zřizována pouze právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, právnickým osobám zřízeným zákonem, advokátům, daňovým poradcům, insolvenčním správcům, statutárním auditorům, soudním znalcům, soudním předkladatelům, soudním tlumočníkům, orgánům veřejné moci (úřady, státní správa, samospráva, školy, notáři a soudní exekutoři) a organizačním složkám podniků zahraničních právnických osob, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Reálně je ale uživatelů datových schránek více, a to díky možnosti požádat o zřízení datové schránky i každou fyzickou osobou, resp. každou zletilou a svéprávnou fyzickou osobou.

Od ledna příštího roku bude datová schránka automaticky zřízena všem subjektům vedeným v registru osob (ROS). Povinnost používat datovou schránku se tak bude nově vztahovat i na všechny fyzické osoby podnikající a další OSVČ a na nepodnikající právnické osoby, jimiž mohou být např. společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace a ústavy.

Stát novým uživatelům pouze zašle přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Zpřístupněny budou i datové schránky těch, kteří si přístupové údaje nepřevezmou, ani se nikdy nepřihlásí a rovněž těch, kteří mají pozastavenu živnost. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonné evidence, tedy ukončení podnikání. Celkově by tak mělo vzniknout přibližně 2,2 milionu nových datových schránek.

Zavedení automatického zřizování datových schránek bylo zvažováno i pro fyzické osoby, které užívají bankovní identitu, eObčanku s čipem nebo služby MojeID. Ministerstvo vnitra se však nakonec rozhodlo, že v současné společensko-ekonomické situaci je takový požadavek příliš ambiciózní. Nadále tedy pro fyzické osoby platí dobrovolnost zřízení si datové schránky.

Kromě výše uvedeného nám 1. leden přinese v oblasti datových schránek další změnu, ta se bude týkat okamžiku doručení. Nynější praxe za okamžik doručení v případě, že se adresát do datové schránky nepřihlásil, označovala desátý den od dodání zprávy, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o pracovní den či nikoli. Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu však počátkem nového roku již nebude docházek k automatickému doručení v soboty, neděle a státní svátky, okamžik doručení bude tedy odsunut na následující pracovní den, a to navíc způsobem, že za doručenou bude zpráva označena až po konci lhůty, tj. začátkem dalšího pracovního dne.