Lawya

Zpět na blog

Jak zvolit vhodnou formu podnikání

Jak zvolit vhodnou formu podnikání

Jaké jsou výhody a možná rizika plynoucí z volby různých forem podnikání? Zvažujete, zda se vydat cestou podnikání jako OSVČ nebo společnosti s ručením omezeným? V tom případě byste měli zvážit složitost zahájení podnikání, možnosti daňové optimalizace, odvodů, pojištění nebo ručení za případné dluhy. Pojďme se na to podívat blíž.

Podnikat jako fyzická nebo právnická osoba?

Každý, kdo se rozhodne podnikat, má na výběr dvě formy podnikání, a to buď jako fyzická osoba (OSVČ), nebo založit právnickou osobu (nejčastěji právě ve formě společnosti s ručením omezeným). Každá z těchto forem má přitom své výhody a nevýhody, ať již jde míru odpovědnosti nebo administrativní a daňové zatížení. Pokud se člověk rozhodne, že bude podnikat jako osoba právnická, bude se nejspíše rozhodovat mezi jednou z forem obchodní společnosti, jimiž jsou veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). Všechny tyto společnosti spolu s družstvy nazýváme obchodní korporace.

Obecně platí, že pro jednotlivce připadá v úvahu pouze podnikání jako OSVČ nebo založení společnosti s ručením omezeným, eventuálně akciové společnosti. Tyto formy právnické osoby může založit a provozovat pouze jedna osoba. Akciová společnost však není vhodná pro začínajícího podnikatele, neboť je mimo jiné nutné mít kapitál v minimální výši 2 milionů Kč a celý proces je administrativně náročnější. Pokud je osob, které chtějí spolu podnikat dvě a více, připadají v úvahu všechny výše uvedené formy, neboť v.o.s. a k.s. mohou založit minimálně dvě osoby. Jde-li však o jednotlivce, nejčastěji se rozhodne právě pro společnost s ručením omezeným.

OSVČ nebo společnost s ručením omezeným

Jak je to s ručením v případě zadlužení

Hlavní rozdíl v podnikání jako OSVČ a jako společník s.r.o. spočívá zejména v podnikatelském riziku. V rámci podnikání podnikatelé vstupují do mnohých závazkových vztahů, a pokud nastane situace, že podnikatel není schopen své závazky plnit, nebo způsobí-li v rámci svého podnikání škodu, za kterou ponese odpovědnost, je pro něj velmi významné, do jaké míry bude za své závazky ručit.

Z pohledu ručení je bezesporu výhodnější formou podnikání společnost s ručením omezeným, neboť společník této společnosti ručí za dluhy společnosti pouze do výše, v jaké nesplnil vkladové povinnosti (dodržuje-li jako společník péči řádného hospodáře a další povinnosti). Jelikož lze společnost s ručením omezeným založit s minimálním vkladem již od 1 Kč, představuje tato forma společnosti pro její společníky nejmenší míru rizika v poměru k nákladům.

Obdobně totéž platí pro komanditistu komanditní společnosti. V případě akciové společnosti akcionář za dluhy společnosti neručí vůbec. Z pohledu ručení je poté nejméně vhodnou formou podnikání jako OSVČ, neboť podnikající fyzická osoba ručí za své podnikatelské dluhy veškerým svým majetkem. Obdobně platí také pro společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti.

Rozdílná daňová zátěž

Dalším rozdílem mezi formou podnikání jako OSVČ a s.r.o. je způsob zdanění. V případě právnické osoby, zejména s.r.o. je daňová problematika poměrně komplikovaná a současně lze využít mnohých zákonných výjimek, a kde je daňová sazba v současnosti 19 %. Podíly ze zisků společníků se však musí ještě zdanit srážkovou daní ve výši 15 %. U s.r.o. podnikatel buď vystupuje jako společník či jako jednatel s odměnami bez zaměstnaneckého poměru, nebo jako zaměstnanec, případně kombinace obojího. Také může být zcela bez pravidelné odměny a vyplácet si jen podíly na zisku společnosti.

V případě OSVČ musí podnikatel ze svých příjmů po odpočtu výdajů odvést daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Protože OSVČ nejsou zaměstnanci, musí si také platit sami sociální a zdravotní pojištění. Pojistné na sociální pojištění činí v současnosti 29,2 % a zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, celkem tedy 42,7 %. Kromě polovičního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění má OSVČ ještě výhodu v možnosti danit paušálními výdaji bez nutnosti sledovat skutečné výdaje pro podnikání.

Důvěryhodnost, dobrá pověst a know-how

Existují však také další faktory, které je dobré při rozhodování o formě podnikání zohlednit. Takovým faktorem může být např. budování hodnoty společnosti, pokud se člověk rozhodne obchodní korporaci. Tuto korporaci lze v případě potřeby poměrně jednoduše převést na jiné osoby. Toto není v případě OSVČ tak jednoduché (lze uvažovat o převodu podniku). Při ukončení podnikání jako OSVČ de facto dochází k zániku dlouhodobě budované „značky“ a dobré pověsti. Dále lze vzít v úvahu i skutečnost, že forma obchodní společnosti přináší do jisté míry i vyšší důvěryhodnost v očích potenciálních obchodních partnerů.

Složitost zahájení podnikání

Co se týče srovnání zahájení podnikání, obě formy jsou v současnosti poměrně rychlé a nenáročné. V případě OSVČ prakticky stačí navštívit živnostenský úřad, kde se vyplní jednotný registrační formulář pro zřízení živnostenského oprávnění a nahlášení registrace na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Tím by OSVČ měla mít vše podstatné pro začátek podnikání vyřízené. V případě s.r.o. v současné době jednoduchost spočívá v možnosti přímého založení společnosti u notáře, u kterého si lze s.r.o. také nechat rovnou zapsat do obchodního rejstříku, což byla dříve záležitost čekání na soud až v řádu týdnů.

Pro co se tedy rozhodnout

Z výše uvedeného vyplývá, že podnikat jako OSVČ přináší výhody zejména, co se týče daňové a administrativní zátěže, zejména pokud začínající podnikatelé podnikají samostatně, nemají mnoho prostředků a uplatňují výdajové paušály. Výdajový paušál lze v současnosti (od 1. 4. 2019) uplatnit v případě ročního příjmu do dvou milionů korun a nejčastěji činí 40 až 60 %.

Zásadní a zřejmě rozhodující nevýhodou je však skutečnost, že podnikající fyzická osoba ručí za své podnikatelské dluhy veškerým svým majetkem. Dalšími nevýhodami OSVČ oproti s.r.o. potom může být skutečnost, že sociální a zdravotní pojištění nelze odečíst z daní. V neposlední řadě je na místě zohlednit také nemožnost jednoduchého převodu společnosti, ať už třeba prodejem třetí osobě nebo předáním potomkům při ukončení podnikání.

Lze tedy říct, že z dlouhodobého hlediska je výhodnější podnikat formou společnosti s ručením omezeným, eventuálně jiným typem obchodní společnosti.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám