Lawya

Zpět na blog

Jasné smlouvy (o dílo) dělají dobré přátele

Jasné smlouvy (o dílo) dělají dobré přátele

Clara pacta – boni amici. Na toto latinské přísloví, které v překladu znamená „Jasné smlouvy dělají dobré přátele“, myslete nejen v rámci obchodního styku, ale i při uzavírání smluv mezi fyzickými osobami při nepodnikatelské činnosti. Smlouva o dílo spolu s kupní smlouvou patří mezi nejčastěji využívané smluvní typy. Proto si připomeňme základní věci, na které je třeba při tvorbě návrhu smlouvy o dílo myslet. 

Právní náležitosti smlouvy o dílo

Smlouva o dílo je upravena v ustanovení § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (ObčZ) a definuje ji jako smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Z této definice lze potom vyčíst podstatné náležitosti, které musí každá smlouva o dílo obsahovat. Jsou jimi:

 • Označení smluvních stran: zhotovitele a objednatele – mohou být ve smlouvě označeni i jinak (podle praxe např. investor, stavebník, zadavatel atp.)
 • Označení díla
 • Závazek provést dílo na vlastní náklad a nebezpečí
 • Závazek dílo převzít
 • Závazek k zaplacení ceny za provedení díla
 • Určení ceny za provedení díla 

Kdy smlouvu o dílo využít? 

Předmětem smlouvy o dílo je z logiky věci provedení díla, respektive věci, která dílo zachycuje, přičemž nemusí jít nutně o hmotně zachycený výsledek, ale také výsledek nehmotný, např. autorské dílo. Předmětem smlouvy o dílo tedy může být konkrétně např.: zhotovení určité věci (vestavěná skříň), údržba (kontrola, doplnění), úprava věci (změna vlastností – např. natření plotu), oprava věci nebo činnost s jiným výsledkem hmotným, např. úprava zevnějšku člověka (vytvoření účesu kadeřnicí).

V určitých případech může být složité odlišit, jedná-li se o kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, zejména když má být věc teprve vyrobena. ObčZ využívá pro rozlišení obou smluvních typů tzv. hledisko materiálu (pokud odběratel dodá podstatnou část toho, čeho je k vyrobené věci zapotřebí, jedná se o smlouvu o dílo) a hledisko práce (pokud převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti, jedná se o smlouvu o dílo). Vždy však půjde o smlouvu o dílo, pokud je jejím předmětem zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Jak dílo označit?

Co se týče označení díla (zejména v předmětu smlouvy), je vhodné uvést pokud možno co nejpřesnější vymezení vlastností díla, případně i účelu, ke kterému má později sloužit. Pokud totiž lze dílo provést více způsoby, uplatní se v souladu s § 1926 ObčZ pravidlo, že volba způsobu splnění náleží tomu, kdo má plnit. Volba učiněná zhotovitelem však již nemusí být pro objednatele vhodná. 

Kolik bude vaše dílo stát?

V případě ceny za provedení díla platí, že smluvní strany mohou ve smlouvě cenu určit přímo, stanovit způsob jejího určení, nebo se výslovně dohodnout, že uzavírají smlouvu bez určení ceny. V takovém případě se poté uplatní dle § 2085 ObčZ princip ceny za provedení srovnatelného díla za obdobných smluvních podmínek.

Co se týče určení ceny, smluvní strany mohou tedy podle vlastního uvážení:

 • Určit cenu díla pevnou částkou: v takovém případě nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
 • Uzavřít smlouvu bez uvedení ceny díla: uplatní se cena obvyklá podle § 2085 ObčZ.
 • Určit způsob výpočtu ceny díla: například částka za 1 m2 provedeného díla (malířské práce).
 • Cena díla stanovená odhadem (§ 2612) – V praxi se jedná se o častý způsob určení ceny. Například u věci vzaté do opravy, kdy ještě není dopředu znám potřebný rozsah provedených prací. V takovém případě je potom zhotovitel oprávněn cenu zvýšit nebo snížit a objednatel je povinen takto upravenou cenu zaplatit. To neplatí, jde-li o podstatné zvýšení ceny. V takovém případě musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, a pokud tak neučiní, ztrácí právo na rozdíl v ceně. Objednatel na druhou stranu může od smlouvy odstoupit, musí tak učinit však bez zbytečného odkladu, jinak platí, že se zvýšením souhlasí. Za podstatné překročení lze považovat překročení alespoň o 10 – 20 %.
 • Stanovit cenu rozpočtem: v tomto případě opět nelze stanovenou cenu měnit. Rozpočet se používá při složitějších dílech ke stanovení a odůvodnění výše ceny, přičemž nejčastěji obsahuje jednotku, počet jednotek a cenu za jednotku. Opět se uplatní pravidlo, že ani objednatel ani zhotovitel nesmí žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Praktické náležitosti smlouvy

Vedle těchto „podstatných náležitostí“ může smlouva o dílo obsahovat další náležitosti, které již nejsou pro platné uzavření smlouvy o dílo nezbytné, ale je více než vhodné se jimi ve smlouvě také zabývat, neboť mají významný vliv na praktické plnění smlouvy. Nejde tedy o podstatné náležitosti z hlediska právního, nicméně je lze považovat za podstatné z hlediska praktického. Mohou jimi být například: lhůta k provedení díla (do 2 měsíců od zahájení prací) nebo termín splnění (konkrétní datum), platební podmínky, způsob předání a převzetí díla, způsob provádění díla, místo plnění a další.

Přestože není nezbytně nutné tyto otázky pro platné uzavření smlouvy o dílo řešit, lze to za účelem vytvoření jasné smlouvy jen doporučit. V praxi totiž mohou (a často nastávají) mezi smluvními stranami spory právě ohledně otázek smluvně neupravených nebo nejednoznačných. Pokud budou všechny tyto záležitosti ve smlouvě řešeny, nestane se, že po uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba rodinného domu, bude objednatel čekat několik let, než dojde k zahájení stavebních prací. 

Autor: Mgr. Jakub Hanák a JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám