Lawya

Zpět na blog

Co může a co musí obsahovat má pracovní smlouva?

Co může a co musí obsahovat má pracovní smlouva?

Při nástupu do nového zaměstnání si dejte pozor na několik věcí. Zvláštní pozornost věnujte pracovní smlouvě, jednotlivým náležitostem a jejímu celkovému znění. Některé problémy se vyskytnou až po vzniku pracovního poměru. Jak je řešit? Přečtěte si o nejčastějších pracovně právních případech, která vás mohou potkat a jak je efektivně řešit. 

Základem každého dobrého pracovního poměru je pracovní smlouva. Pracovní smlouva totiž zpravidla určuje, za jakých podmínek bude zaměstnanec pro zaměstnavatele práci vykonávat. V pracovní smlouvě musí být ze zákona uvedeny jisté údaje, bez nichž nemůže být tato smlouva uzavřena. Jedná se o takzvané podstatné náležitosti pracovní smlouvy.

Povinné náležitosti pracovní smlouvy

1. Co přesně budu dělat?

Prvním údajem je druh práce, který má zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonávat. Tento údaj by měl být dostatečně určitý, neboť sjednaný druh práce určuje, co vše může zaměstnavatel zaměstnanci přidělovat za práci. Pokud by byl tento údaj příliš obecný, mohlo by dojít k situaci, že by zaměstnavatel svému zaměstnanci přiděloval i takový druh pracovních úkolů, na kterých se při vyjednávaní podmínek pracovního poměru nedohodli a zaměstnanec tudíž takovouto práci neočekával. Dalo by se říci, že druh práce by v pracovní smlouvě měl být vyjádřen „stručně a jasně“ tak, aby vyjadřoval, které činnosti bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat.

2. Kde budu pracovat?

Dalším podstatným údajem v pracovní smlouvě je místo výkonu práce. Tomuto údaji by každý zaměstnanec měl věnovat náležitou pozornost, neboť má podstatný vliv na výkon jeho budoucí práce. Jelikož lze místo výkonu práce sjednat prakticky jakkoliv, měl by mít zaměstnanec dopředu jasno, kde je schopen (a hlavně ochoten) práci vykonávat. V případě, že bude např. dojednáno jako místo výkonu práce celá Česká republika, může dojít na situaci, že zaměstnavatel bude po svém zaměstnanci požadovat, aby vykonával práci úplně v jiném městě a v jiném kraji, kde má například jednu ze svých provozoven. K takové změně místa výkonu práce poté ani nebude potřebovat souhlas zaměstnance. Pro případ, že uchazeč očekává, že bude práci vykonávat pouze na jednom místě, ale v pracovní smlouvě bude sjednáno místo výkonu práce velmi široce, je dobré se na tuto skutečnost zaměstnavatele před samotným podpisem smlouvy zeptat a vše si vyjasnit.

3. Kdy začnu?

Posledním podstatným údajem, který musí každá pracovní smlouva obsahovat, je den nástupu do práce. Význam tohoto údaje spočívá ve vymezení okamžiku, ve kterém vzniká pracovní poměr a vzniká tak zaměstnanci povinnost práci vykonávat a zaměstnavateli povinnost práci přidělovat. Den nástupu do práce však nemusí být vymezen přesným datem, vždy však musí být tento údaj natolik určitý, aby nevzbuzoval pochybnosti. Sluší se připomenout, že jako den nástupu do práce může být sjednán i den pracovního klidu.

V případě, že některá z výše uvedených náležitostí v pracovní smlouvě chybí, je pracovní smlouva neplatná. Jedná se však o neplatnost relativní, tzn. že na pracovní smlouvu se hledí jako na platně uzavřenou do doby, dokud se jedna ze stran smlouvy její neplatnosti nedovolá. Jelikož zákoník práce stanoví, že neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li neplatnost výlučně sám, může trvat pracovní poměr nadále, avšak bude se řídit zákonnými ustanoveními a nebude se tedy aplikovat např. sjednaná zkušební doba, souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty nebo pracovní poměr na dobu určitou.

Také si pohlídejte

Co je psáno, to je dáno

Také je potřeba zmínit, že pracovní smlouva musí být ze zákona v písemné formě a každá smluvní strana musí obdržet jedno její vyhotovení. Nedodržení písemné formy však nezpůsobuje její neplatnost, pokud již zaměstnanec začal pro svého zaměstnavatele práci vykonávat. Ústně uzavřená pracovní smlouva tak bude nadále platná a absence písemné formy nebude mít na vznik pracovního poměru žádný vliv. Pokud však není požadavek písemné formy dodržen a zaměstnanec ještě nezačal práci vykonávat, může se neplatnosti pracovní smlouvy dovolat a pracovní poměr tak vůbec nevznikne (stejně tak i zaměstnavatel).

Jak dlouho potrvá má zkušební doba?

Dalším důležitým prvkem v pracovní smlouvě je ujednání o zkušební době. V případě že je sjednána zkušební doba, je dobré si uvědomit, že musí být sjednána v písemné formě a nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební doba také nesmí být delší než 3 měsíce pro řadové zaměstnance a 6 měsíců pro vedoucí zaměstnance. Pokud došlo k dohodě na zkušební době pouze ústně, je takovéto ujednání neplatné a pracovní poměr vznikne bez zkušební doby.

Další náležitosti mé pracovní smlouvy

Pracovní smlouva by dále měla obsahovat informace o právech a povinnostech vyplývající z pracovního poměru. Pokud tyto informace neobsahuje, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. Tyto informace musí obsahovat: jméno, název a sídlo zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

Kde je vymezený můj plat?

Co se týče výše mzdy nebo platu, toto nemusí být v pracovní smlouvě přímo uvedeno. Může být sjednána také v samostatné smlouvě, kolektivní smlouvě, určena mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem. Pokud je se zaměstnavatelem sjednávána mzda s přihlédnutím k práci přesčas, musí být zároveň sjednán rozsah práce přesčas, k němuž bylo přihlédnuto. V takovém případě potom za práci přesčas již nemá zaměstnanec ze zákona nárok na příplatek ke mzdě ani náhradní volno.

Závěrem lze tedy říci, že pro pokojný výkon práce je zpravidla nejdůležitější dobře sjednaná a jasná pracovní smlouva, ve které budou přesně vymezena všechna práva a povinnosti (nevznikl-li pracovní poměr jinak, např. jmenováním). Náležitou pozornost je potom vhodné věnovat zejména výše uvedeným oblastem, neboť tyto bývají pro zaměstnance při vzniku pracovního poměru zpravidla nejvýznamnějšími.

Autor: Mgr. Jakub Hanák a JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám