Upozornění zadavatele na povinnost dle § 90 odst. 3 ZZVZ

Veřejné zakázky 12.04.2022

Příprava technických podmínek pro veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), má svá specifika. Zadavatelé nesmějí zejména zvýhodňovat některého dodavatele či výrobek tím, že by stanovili v technických podmínkách přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, případně na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Toto pravidlo je součástí zajištění dodržování zásady rovného přístupu a zákazu diskriminace a zajišťuje dodržení co nejširší hospodářské soutěže.

Výše popsané pravidlo zákazu přímých či nepřímých odkazů dle § 89 odst. 5 ZZVZ je však doplněno také úpravou dle § 90 odst. 3 ZZVZ, která může být snadno opomenuta. Zadavatel v technických podmínkách může stanovit také odkazy na normy nebo technické dokumenty. Zákon zadavatele však omezuje nejen v tom, v jakém pořadí mají být odkazy na normy nebo technické dokumenty stanoveny (§ 90 odst. 1 ZZVZ), ale také a zejména mu ve vztahu k takovému stanovení technických podmínek stanoví povinnost přizpůsobit zadávací podmínky ve smyslu § 90 odst. 3 ZZVZ.

Toto ustanovení zadavateli přikazuje u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení. Na to dále navazuje také § 91 odst. 1 ZZVZ, podle kterého zadavatel nesmí odmítnout nabídku jen z důvodu, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce nejsou v souladu s technickými podmínkami stanovenými s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. V případě, že zadavatel stanoví technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty, je tedy povinnou náležitostí zadávací dokumentace rovněž informace o tom, že zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Porušení této povinnosti by pro zadavatele znamenalo porušení ZZVZ a z toho plynoucí rizika. Zadávací podmínky by zejména mohly být napadeny námitkami v souladu s § 241 a násl. ZZVZ, jelikož se jedná o opomenutí zadavatele v zadávacím řízení, a to v souvislosti se stanovením zadávacích podmínek. Uvedení informace o možnosti nabídnutí rovnocenného řešení je tedy nutné do zadávacích podmínek uvést a nepostačí se odkazovat na to, že možnost nabídnout rovnocenné řešení dodavatelům vyplývá již přímo ze ZZVZ. Ustanovení § 90 odst. 3 ZZVZ zadavateli stanoví jasnou povinnost tuto informaci do technických podmínek uvést a její nedodržení může být v souladu se zákonem sankcionováno.