Obchodní podmínky

Obchodní korporace LAWYA education, s.r.o., IČO: 066 66 442, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 103526 (dále jen „organizátor“), spadající do skupiny LAWYA, se zabývá organizací kurzů týkajících se zejména právní úpravy zadávání veřejných zakázek, práva na ochranu osobních údajů a dalších právních odvětví soukromého a veřejného práva.

Termíny a náplně jednotlivých seminářů jsou průběžně uveřejňovány na webových stránkách www.lawya.cz.

1. Základní pojmy

 1. Objednatelem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která provede registraci účastníka vzdělávacího kurzu na webových stránkách www.lawya.cz a objedná si tak vzdělávací aktivity nabízené organizátorem (dále jen „objednatel“).
 2. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, kterou objednatel uvede při registraci vzdělávacího kurzu jako osobu, která bude konečným příjemcem služeb (dále jen „účastník“).
 3. Kurzem se rozumí služba poskytnutí akreditovaného či neakreditovaného vzdělávacího kurzu, workshopu nebo semináře (dále jen „kurz“).

2. Přihláška na kurz

 1. Objednatel může přihlásit účastníka na kurz prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.lawya.cz (dále také jen „přihláška“). Odeslání přihlášky objednatelem je návrh na uzavření smlouvy s organizátorem.
 2. Vyplněním a odesláním přihlášky je účastník kurzu závazně přihlášen na konkrétní kurz ve stanoveném termínu a akceptuje podmínky konání kurzu, tyto obchodní podmínky a bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.lawya.cz/ochrana-osobnich-udaju/.
 3. K uzavření smlouvy mezi objednatelem a organizátorem dochází potvrzením přihlášky odeslané objednatelem ze strany organizátora. Organizátor odešle potvrzení přihlášky na adresu elektronické pošty objednatele uvedené objednatelem v přihlášce. Organizátor je oprávněn přihlášku objednatele nepotvrdit.
 4. Objednatel je povinen při vyplnění přihlášky uvést veškeré povinné údaje pravdivě a úplně. Objednatel je povinen oznámit organizátoru bez zbytečného odkladu jakoukoli následnou změnu registrovaných údajů.

3. Průběh kurzu

 1. Součástí kurzovného jsou učební materiály ve formě prezentace nebo příp. jiné podklady ke konkrétnímu kurzu, a v případě prezenčního konání kurzu také psací potřeby a občerstvení.
 2. Účastník a objednatel se zavazují, že učební materiály neposkytnou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu organizátora, ani neumožní jejich užití či šíření jakoukoli třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu organizátora.
 3. Pokud se jedná o kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky, je tato skutečnost uvedena v popisu konkrétního kurzu; bez ohledu na akreditaci obdrží každý účastník kurzu certifikát o absolvování kurzu.

4. Zánik účasti na kurzu

 1. Účast na kurzu je možné zrušit nejpozději tři pracovní dny před konáním kurzu. Organizátor následně vrátí uhrazené kurzovné na bankovní účet, ze kterého bylo uhrazeno.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo kurz zrušit nebo změnit datum či místo konání kurzu, a to s ohledem na provozní nebo technické důvody.

5. Platební podmínky

 1. V návaznosti na odeslání přihlášky zašle organizátor objednateli fakturu na zaplacení kurzovného a podrobnější informace. Splatnost faktury je 14 dní.
 2. Veškeré platby organizátoru je objednatel povinen hradit na účet organizátora v souladu s údaji uvedenými na faktuře.
 3. V případě zrušení účasti na kurzu méně než tři pracovní dny před konáním kurzu má organizátor nárok na úhradu kurzovného. Po dohodě s organizátorem je možné, aby se účastník zúčastnil jiného kurzu nebo aby se místo účastníka kurzu zúčastnil náhradník.
 4. V případě, že se kurzu za účastníka má zúčastnit náhradník, musí být tato skutečnost organizátoru sdělena nejpozději tři pracovní dny před konáním kurzu včetně uvedení veškerých údajů náhradníka, které odpovídají rozsahu údajů vyžadovaných pro přihlášku účastníka.
 5. Pokud se účastník, resp. náhradník kurzu, nezúčastní, kurzovné organizátor nevrací.
 6. Objednatel není oprávněn jakékoliv pohledávky vůči organizátoru postoupit na třetí osobu ani je jednostranně započíst vůči svým pohledávkám za organizátorem. K zápočtu může dojít pouze na základě dohody smluvních stran.

6. Zpracování osobních údajů

 1. Organizátor jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje objednatele a účastníka (a další subjekty údajů) o zpracování osobních údajů v návaznosti na jejich přihlášku na kurz a uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a organizátorem. Informační povinnost je k dispozici na https://www.lawya.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

7. Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku nebo uzavřené smlouvy.
 2. Organizátor je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit formou uveřejnění nových obchodních podmínek na webových stránkách organizátora. Nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách organizátora.
 3. Tyto obchodní podmínky a vztahy, které upravují nebo které z nich vyplývají, se řídí právním řádem České republiky.