Rozvod a s ním spojené povinnosti manželů

Právo 30.08.2023

Jaké další kroky čekají oba (bývalé) manžele po rozvodu manželství?

Dle § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Se zánikem manželství se pojí i zánik práv a povinností s ním spojených, zároveň však vyvstávají povinnosti nové. Co vše je třeba po zániku manželství obstarat, Vám přiblížíme v následujícím článku.

(Staro)nové příjmení

Pro toho z manželů, který dříve přijal příjmení druhého manžela, je důležitá šestiměsíční lhůta od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, během níž je možné matričnímu úřadu oznámit, že přijímá zpět své dřívější příjmení[1].

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství v zákonné lhůtě je osvobozeno od poplatku. Pokud však dojde ke zmeškání této lhůty, požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení sice stále lze, ovšem již za poplatek.

Lhůta šesti měsíců platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení[2].

Změny v občanském průkazu

Jednou z povinností bývalých manželů po pravomocném rozsudku o rozvodu manželství je změna údaje o rodinném stavu v občanském průkazu, pokud mají tento údaj zapsaný. Manželé mají povinnost zajistit, aby údaje uvedené v občanských průkazech byly v souladu se skutečným stavem. Pokud před rozvodem měli manželé v občanských průkazech uveden stav ženatý či vdaná, po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu však tyto údaje již nebudou aktuální.

Dle § 34 odst. 3 písm. c) bodu 1. zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, skončí platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, uplynutím 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství. S vyřizováním nových občanských průkazů by tedy bývalí manželé neměli čekat příliš dlouho.

Vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželovi/rozvedené manželce

Dle § 697 NOZ mají manželé v době trvání manželství vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Tato povinnost s rozvodem manželství pochopitelně zaniká, i po rozvodu však může vzniknout povinnost výživného vůči rozvedenému manželovi či manželce.

Povinnost výživného vůči rozvedenému manželovi či manželce může vzniknout za situace, kdy se rozvedený manžel/ka není schopen sám/a živit a tato neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním. Za takové situace, lze-li to spravedlivě požadovat, má vůči takové osobě bývalý manžel/ka v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost. [3]  Roli zde hraje hned několik faktorů jako například věk, zdravotní stav, nebo péče o společné dítě.

Společné jmění manželů – kdy zaniká?

Nejen zánikem manželství, ale rovněž i prohlášením konkurzu na jednoho z manželů či uložením trestu propadnutí majetku jednomu z manželů, dochází k zániku společného jmění manželů. Ve všech těchto případech je třeba společné jmění manželů vypořádat.

V případě rozvodu se společné jmění manželů vypořádá zpravidla na základě uzavřené dohody o úpravě majetkových poměrů nebo na základě rozhodnutí soudu (pokud se manželé nebyli schopni před rozvodem dohodnout). Pokud ale manželé vypořádání společného jmění nijak nevyřeší, má se na základě nevyvratitelné domněnky upravené v § 741 NOZ za to, že po uplynutí tří let došlo vypořádání společného jmění dle zákonných pravidel.

Pokud byla součástí společného jmění manželů věc zapsaná ve veřejném seznamu (typicky nemovitost v katastru nemovitostí), nabývá dohoda o úpravě majetkových poměrů právních účinků v části týkající se této věci až zápisem do veřejného seznamu. Podkladem pro vklad vlastnického práva do veřejného seznamu bude právě dohoda o úpravě majetkových poměrů. Pokud by však o vypořádání společného jmění manželů rozhodoval soud, ve většině případů provede katastrální úřad změnu na základě oznámení samotného soudu. Ve zbylé části týkající se věcí do veřejného seznamu se nezapisujících nastávají účinky dohody ke dni, kdy společné jmění manželů zaniklo.

Vypořádání společného jmění manželů se budeme více věnovat v jednom z našich dalších článků.

Právo bydlení

V praxi se často setkáváme se situací, kdy si manželé pořídí společnou nemovitost v době trvání manželství. Jako ideální se pak jeví, když jsou manželé schopni se o jejím osudu dohodnout – kdo ji nabude do výlučného vlastnictví, a tedy získá právo bydlení, případně zda dojde k jejímu prodeji. Pokud však manželé ke společné dohodě nedospějí, rozhodne soud.

Manžel, který o právo bydlení přišel, resp. manžel, který nemovitost do výlučného vlastnictví nezískal, musí nemovitost opustit. Jak jsme již uvedli výše, druhý z manželů, tj. ten, který získal nemovitost, pak musí katastrálnímu úřadu podat návrh na vklad svého vlastnického práva.

Pokud by právo bydlení bylo založeno na základě nájemní smlouvy, je třeba ji převést pouze na daného manžela.

Finanční instituce

O rozvodu manželství je třeba informovat instituce, jako jsou banky a pojišťovny, a rovněž instituce, u kterých mají bývalí manželé úvěr, zejména pak hypotéku.

Pokud na nemovitosti vázne zástavní právo, při přepisu vlastnictví bude zapotřebí souhlas banky. Pokud si banka vyhradila zákaz jejího zcizení, je takový souhlas nutný vždy.

 

NAŠE DOPORUČENÍ


Rozvod manželství je nelehkou životní situací, i když při dobré vůli obou manželů se může jednat o několik jednodušších, téměř administrativních úkonů. V opačném případě se často může rozpoutat zdlouhavá bitva.

Dospějete-li k rozhodnutí v manželství dále nesetrvat, doporučujeme Vám další kroky zbytečně neodkládat. Setrvání v manželství, byť každý z manželů vede samostatný život, může v budoucnu zkomplikovat jak rozvod manželství, tak stanovení vyživovací povinnosti nebo vypořádání společného majetku. Vliv má také na případné řešení dědických nároků.

S rozvody manželství, a souvisejícími otázkami, jako je například péče o nezletilé a vyživovací povinnost či vypořádání společného jmění manželů, má naše kancelář řadu zkušeností. V případě jakéhokoli dotazu se na nás proto neváhejte obrátit. Rádi se s Vámi setkáme, abychom společně našli vhodné řešení Vaší situace.


[1] § 759 NOZ

[2] § 759 NOZ

[3] § 760 NOZ

Přehled úkonů spojených s rozvodem manželství - ZDARMA KE STAŽENÍ