Institut předžalobní výzvy

Právo 11.01.2024

Předžalobní výzva je často prvním krokem v rámci řešení sporu, např. typicky ohledně nezaplaceného dluhu. Jedná se o poslední výzvu dlužníkovi, aby dluh uhradil dobrovolně před tím, než věřitel podá k příslušnému soudu žalobu na jeho zaplacení. Funkcí předžalobní výzvy však není pouze upozornění dlužníka, že věřitel již je rozhodnut své právo případně vymáhat soudně. Její zaslání podstatně ovlivňuje také to, zda budou žalobci v případě jeho úspěchu před soudem nahrazeny náklady řízení.

Jak vypadá předžalobní výzva?

Předžalobní výzvu popisuje občanský soudní řád jako výzvu k plnění, kterou (budoucí) žalobce zasílá (budoucímu) žalovanému alespoň 7 dnů před podáním žaloby. Předžalobní výzvu nelze zaměňovat s výzvou k poskytnutí plnění, kterou jedna strana vyzývá druhou k tomu, aby splnila svůj závazek ze smlouvy, pokud do doby, kdy je tato výzva zaslána, není dluh splatný. Jedná se skutečně o poslední výzvu před tím, než se věřitel rozhodne splnění povinnosti dlužníka vymáhat soudně.

Příklad: Společnost ABC, s.r.o. uzavřela smlouvu o peněžité zápůjčce se společností XYZ, s.r.o. Ve smlouvě bylo ujednáno, že společnost ABC, s.r.o. vrátí společnosti XYZ, s.r.o. půjčené peníze, jakmile ji k tomu společnost XYZ, s.r.o. vyzve. Když tedy společnost XYZ, s.r.o. doručí společnosti ABC, s.r.o. výzvu, v níž uvede, že žádá vrácení peněz poskytnutých dle smlouvy o zápůjčce, nejedná se o předžalobní výzvu. Pokud by však společnost ABC, s.r.o. na výzvu nereagovala a peníze nevrátila, může společnost XYZ, s.r.o. zaslat další výzvu, v níž znovu společnost ABC, s.r.o. k vrácení peněz vyzve a uvede, že pokud peníze nezaplatí v určité lhůtě, podá žalobu. V takovém případě se již o předžalobní výzvu jedná.

Aby měla výzva kvalitu předžalobní výzvy, musí obsahovat určité náležitosti. Je třeba, aby věřitel uvedl, co po dlužníku žádá, na základě jakého právního titulu a v jaké výši. Kromě toho má být uvedeno v jaké lhůtě žádá věřitel splnění povinnosti (kromě zaplacení dluhu např. vrácení zapůjčené movité věci, vyklizení bytu, u nějž skončil nájemní vztah apod.). Lhůta nesmí být kratší než 7 dní. Pokud věřitel podá žalobu před uplynutím 7 dní ode dne zaslání předžalobní výzvy, nevyvolá výzva účinky předvídané občanským soudním řádem. Důležitou náležitostí je sdělení, že pokud nebude dlužník plnit, bude věřitel vymáhat svůj nárok soudně. Bez uvedení tohoto sdělení nemusí být výzva považována za předžalobní (ledaže by hrozba soudním řízením vyplývala z celkového vyznění výzvy). Pro vyloučení pochybností lze do výzvy výslovně uvést, že se jedná o „předžalobní výzvu dle § 142 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů“. Lze doporučit v předžalobní výzvě uvést např. i způsob, jak má dlužník dluh uhradit, typicky např. číslo účtu, na nějž má být uhrazen peněžitý dluh.

Příklad: Společnost XYZ, s.r.o. by tak měla ve výzvě uvést, že žádá vrácení peněz, které byly společnosti ABC, s.r.o. poskytnuty na základě smlouvy o zápůjčce, tuto smlouvu dostatečně identifikovat a nejlépe také přiložit jako přílohu předžalobní výzvy, dále uvést v jaké částce žádá společnost XYZ, s.r.o. vrácení peněz, jakou lhůtu společnost pro zaplacení poskytuje, na který účet má společnost plnit a rovněž že se jedná o předžalobní výzvu.

Důležité je dále předžalobní výzvu prokazatelně druhé straně sporu zaslat. Občanský soudní řád uvádí, že výzva má být zaslána na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. Za vhodné lze považovat zejména doručení do datové schránky, má-li ji druhá strana sporu zřízenu (obchodní společnosti a živnostníci mají datové schránky povinně, obezřetnost lze doporučit u fyzických osob, které datovou schránku mají, jelikož mohou mít nastaveno nepřijímání datových zpráv v soukromých obchodních záležitostech). Doručit lze předžalobní výzvu také způsobem, který je mezi stranami sporu obvyklý, např. prostřednictvím e-mailové adresy kontaktních osob, které spolu komunikovaly v rámci plnění smlouvy. Možné je také zaslání výzvy poštou na adresu sídla, bydliště, resp. poslední známou adresu.

Proč předžalobní výzvu zasílat?

Pokud je žalováno na splnění povinnosti (tj. zaplacení dluhu, vrácení věci, vyklizení nemovitosti apod.), podmiňuje občanský soudní řád právo na přiznání náhrady nákladů řízení žalobci v případě jeho úspěchu v řízení právě zasláním předžalobní výzvy žalovanému. Pokud se tedy věřitel rozhodne žalovat dlužníka, aniž by ho vyzval k dobrovolnému splnění dluhu prostřednictvím předžalobní výzvy, je pravděpodobné, že mu následně nebudou přiznány náklady řízení. Komentářová literatura uvádí, že důvody pro vznik této právní úpravy byly shledány zejména ve snaze vyloučit případy, kdy je dlužník překvapen podáním žaloby. Dlužník tedy může tímto způsobem nabýt ještě před zahájením řízení vědomost o tom, že řízení proti němu bude zahájeno.[1]

Příklad: Společnost XYZ, s.r.o. potřebuje mít peníze, které jí společnost ABC, s.r.o. dluží, co nejrychleji k dispozici a dle zkušeností se společností ABC, s.r.o. je přesvědčena, že dobrovolně dluh nezaplatí. Společnost XYZ, s.r.o. se proto rozhodne neztrácet čas zasláním předžalobní výzvy. Tímto postupem společnost velice pravděpodobně ztrácí právo na náhradu nákladů řízení. Jejich výše se bude samozřejmě lišit v případě, kdy strany sporu jsou před soudem zastoupeny (advokátem) a kdy nikoli. Pokud by strany sporu zastoupeny nebyly, stanoví vyhláška č. 254/2015 Sb. paušální náhradu nákladů 300 Kč za každý úkon; vedle ní mohou být uplatněny také hotové výdaje účelně vynaložené na vedení sporu. Společnost XYZ, s.r.o. se může rozhodnout, jaký postup pro ni bude ekonomicky výhodnější, zda „obětovat“ náhradu nákladů řízení, nebo čas, který může marně ztratit zasláním předžalobní výzvy, pokud společnost ABC, s.r.o. na jejím základě dluh dobrovolně nezaplatí.

Z výše uvedeného pravidla existuje jediná výjimka, a to jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele pro to, že předžalobní výzva nebyla zaslána. Typicky se může jednat např. o rozpor s dobrými mravy, tato výjimka je však vykládána restriktivně.

NAŠE DOPORUČENÍ


Na příkladu předžalobní výzvy je zřejmé, že v případě, kdy chce věřitel vymáhat poskytnutí plnění soudně, je vhodné obrátit se na advokáta s předstihem v době před podáním žaloby a probrat s ním další postup, aby nedošlo k promeškání potřebných úkonů. V případě, že zvažujete podání žaloby na poskytnutí plnění bez pomoci advokáta, nezapomínejte na zaslání předžalobní výzvy, chcete-li, aby Vám v případě úspěchu ve věci byla soudem přiznána náhrada nákladů řízení.


[1] Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád, Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 1116.