Novela zákona o silničním provozu od 1. 1. 2024

Právo 08.03.2024

S novým rokem nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), která přináší řadu výrazných změn. V následujícím článku se dočtete, o jaké konkrétní změny se jedná.

Nejvyšší povolená rychlost 150 km/h ve vybraných úsecích

Dosavadní nejvyšší povolená rychlost na dálnicích byla 130 km/h. Nová nejvyšší povolená rychlost 150 km/h však nebude platit na všech dálnicích, nejedná se tak o plošnou změnu. Nejvyšší povolenou rychlost lze navýšit místní úpravou, a to pouze ve vybraných úsecích, které jsou k tomu vhodné, zejména „na nových a modernizovaných úsecích dálnic, kde to jejich parametry a intenzita provozu dovolí“.[1]

V současné chvíli se žádný takový úsek v České republice nenachází. Podle Ministerstva dopravy by k první realizaci mělo dojít do konce roku 2024, přičemž jsou vytipované 3 úseky, např. část jihočeské D3 nebo D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.[2]

Řidičský průkaz od 17 let

Novela zavádí možnost získání řidičského průkazu skupiny B již od věku 17 let. To však bude podléhat mentorskému dohledu, kdy mladí řidiči budou moci řídit pouze v přítomnosti mentora. Pro získání řidičského průkazu bude sedmnáctiletý řidič muset kromě absolvování stejného výcviku a zkoušky jako ostatní zletilí žadatelé, také získat písemný souhlas zákonného zástupce k udělení řidičského oprávnění.

Sedmnáctiletý řidič si může zvolit až 4 mentory, přičemž každý z nich musí být zapsán v registru řidičů. Zákonodárce předpokládá, že se bude jednat především o rodiče, prarodiče či jiné blízké osoby sedmnáctiletého řidiče. Mentor musí být bezúhonný, být držitelem řidičského oprávnění alespoň 10 let, v posledních 5 letech mu nesmí mu být zakázáno řídit v důsledku uloženého zákazu činnosti či v důsledku vybodování a v okamžiku žádosti o zápis do registru řidičů nesmí mít v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.[3]

V době jízdy musí mentor sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Porušení těchto povinností bude přestupkem, za který hrozí pokuta až 10 000 Kč.[4] Jízdou bez mentora se potom sedmnáctiletý řidič dopouští přestupku, za který hrozí pokuta do 5 000 Kč a zákaz řízení až na 12 měsíců.[5]

Řidičský průkaz na zkoušku

Smyslem řidičského průkazu na zkoušku je pozitivně ovlivnit chování začínajících řidičů, kteří mají řidičské oprávnění méně než 2 roky.

Začínající řidič, který spáchá v době 2 let od udělení řidičského oprávnění přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor u dopravního psychologa a školení začínajících řidičů v autoškole.[6] V takovém případě úřad obce s rozšířenou působností vyzve řidiče k absolvování pohovoru a školení ve lhůtě 3 měsíců od doručení této výzvy. Pokud v této lhůtě řidič úřadu potvrzení o absolvování pohovoru a školení nepředloží, tak posledním dnem této lhůty řidičské oprávnění pozbývá a bude povinen řidičský průkaz odevzdat.

Absolvovat pohovor a školení budou muset také řidiči žádající o navrácení řidičského průkazu, o který přišli na základě zákazu činnosti v prvních 2 letech od jeho udělení. Pokud navíc ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je žadatel povinen prokázat odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost.[7]

Řidiči starší 65 let

U řidičů starších 65 let, kteří mají povinnost mít při řízení u sebe posudek o zdravotní způsobilosti, dochází ke zmírnění důsledků absence tohoto dokladu. Jestliže takový řidič nebude mít při řízení u sebe platný posudek o zdravotní způsobilosti, nehrozí mu uložení zákazu činnosti, jak tomu bylo doposud. Nově musí řidič absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku (v situaci, kdy nemá platný posudek) nebo doložit tento posudek úřadu (jestliže řidič je držitelem platného posudku, ale neměl ho při řízení u sebe). V opačném případě úřad nařídí přezkoumání jeho zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní. Nepodrobí-li se řidič přezkoumání zdravotní způsobilosti ve stanovené lhůtě, tak úřad řidičské oprávnění odejme.

Zjednodušení bodového systému a vyšší pokuty

Velkou částí novely je revize správního trestání v oblasti dopravních přestupků a revize bodového systému.

Bodový systém se dočkal výrazného zjednodušení a z pěti kategorií zbyly kategorie tři – 2 body, 4 body a 6 bodů. Hranice 12 trestných bodů, za které přijde řidič o řidičský průkaz, zůstává nezměněna.. K odebrání řidičského oprávnění tak postačí 2 přestupky za 6 bodů (tzv. dvakrát a dost) nebo 3 přestupky za 4 body (tzv. třikrát a dost).

S novým zjednodušeným bodovým systémem přicházejí také vyšší pokuty za některé přestupky, jako je jízda pod vlivem návykových látek (dříve 2 500 Kč až 20 000 Kč, nově 7 000 Kč až 25 000 Kč) nebo odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy (dříve 25 000 Kč až 50 000 Kč, nově 25 000 Kč až 75 000 Kč). Maximální výše pokuty příkazem na místě[8] se zvýšila na 5 500 Kč (z původních 2 500 Kč), pokuta ve správním řízení se navýšila až na 75 000 Kč (z původních 50 000 Kč). Kompletní přehled aktuální výše pokut naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.[9]

Doklady při řízení

Od nového roku skončila povinnost řidičů mít při řízení u sebe řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz), jestliže se jedná o platný řidičský průkaz ČR a vozidlo je zapsáno v registru vozidel. Postačí doklad, kterým řidič prokáže svoji totožnost, a policista si údaje ověří prostřednictvím elektronického systému. Pro cesty do zahraničí se ovšem nic nemění, nutnost mít u sebe tyto doklady zůstává.

Od 1. 1. 2024 se již nevydává osvědčení o registraci vozidla část II. (tzv. velký technický průkaz).[10] Stávající technické průkazy budou odebrány při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě a malý technický průkaz bude rozšířen o část informací z velkého technického průkazu. Zároveň dojde k výrazné digitalizaci – technické parametry vozidla budou dostupné v aplikaci eTechničák od Ministerstva dopravy.

NAŠE DOPORUČENÍ


Novela zákona o silničním provozu s sebou přináší velké množství změn.

Níže naleznete jejich stručný přehled:

  • Největší pozornost by řidiči měli věnovat změně bodového systému a přestupků, kdy v mnoha případech dochází k jejich zpřísnění.
  • Povinnost mít při řízení u sebe řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla odpadá, postačí prokázat totožnost jiným dokladem. Avšak řidiči starší 65 let musí stále mít při řízení u sebe posudek o zdravotní způsobilosti. Pouze došlo ke zmírnění sankcí při absenci tohoto dokladu.
  • Novela rovněž umožňuje získání řidičského průkazu skupiny B již od 17 let s podmínkou mentorského dohledu při řízení.
  • Navýšení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích na 150 km/h se týká pouze vybraných modernizovaných nebo nových úseků, přičemž k první realizaci by mohlo dojít do konce roku 2024.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz neváhejte se na nás obrátit.


[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[2] Elsnic, M. Rychlost 150 na dálnicích bude platit v ČR jen někde. Podívejte se, kde přesně [online]. deník.cz. 13. 1. 2024. [cit. 16. 1. 2024]. https://www.denik.cz/ekonomika/rychlost-150-na-dalnici-v-cesku-prehled.html

[3] § 83a zákona o silničním provozu.

[4] § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu.

[5] § 125c odst. 1 písm. e) bodu 6 zákona o silničním provozu.

[6] § 102f zákona o silničním provozu.

[7] § 102g zákona o silničním provozu.

[8] Dříve bloková pokuta.

[9] Přestupky [online]. Ministerstvo dopravy ČR. [cit. 10. 1. 2024]. https://www.mdcr.cz/bodovysystem/prestupky

[10] Tento průkaz však řidič u sebe při řízení mít nemusí.

Přehled změn v silničním provozu od 1. 1. 2024 - PDF ke stažení ZDARMA