Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Právo 20.06.2023

Dlouho očekávaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byla na přelomu měsíce schválena parlamentem a posléze podepsána prezidentem republiky. Cílem novely bylo odstranit především nedostatky zapříčiněné nedůslednou transpozicí komunitárního práva, stejně jako výkladové nejasnosti, dále rovněž snížení nepřiměřených požadavků na zadavatele i dodavatele.

Mezi největší provedené změny se řadí například úprava zadávací lhůty. Nově se bude lhůta prodlužovat o dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo podle uloženého předběžného opatření, či na základě dohody s účastníky zadávacího řízení. Změna je výsledkem výkladu termínů staveníprodlužování lhůt. Novinkou je rovněž úprava povinnosti zadavatele informovat účastníky o době zákazu, a to na žádost účastníka.

Velkou proměnou prošla i ustanovení o poskytování jistoty a na ní navazujících povinností zadavatele. S účinností novely je zrušena povinnost dodavatelů předkládat v nabídkách originál záruční listiny, nicméně tuto povinnost si může zadavatel vyhradit v zadávacích podmínkách. S touto změnou se pojí i zrušení povinnosti zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení, který neprokázal složení požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty. Nově je zadavatel pouze oprávněn takového účastníka vyloučit, konkrétní situace je tedy na zvážení zadavatele.

Novinkou podle novely je úprava týkající se možnosti poskytování údajů z nabídek. Novela obsahuje dvě možnosti tohoto poskytování, kdy první závisí na podání žádosti alespoň jednoho účastníka zadávacího řízení, druhá zůstává v diskreci zadavatele. O náležitostech této žádosti dodavatele, ale i o povinnostech zadavatele týkající se především charakteru poskytovaných údajů, se budete moci dozvědět více na pořádaném školení.

Zásadních změn doznala i úprava v oblasti výběru dodavatele, a to konkrétně v případě součinnosti před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel nebude mít nově povinnost vyžadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dodavatele. Ve výzvě podle § 122 ZZVZ si však může takovou povinnost v konkrétním případě i nadále stanovit.

Novela dále zakotvila novou výhradu zadavatele týkající se podání námitek proti zadávacím podmínkám. Změnu představuje možnost zadavatele stanovit odlišnou lhůtu pro podání tohoto druhu námitek. Cílem úpravy je především omezit narušení zadávacího řízení podáváním námitek proti zadávacím podmínkám těsně před koncem lhůty pro podání nabídek.

O těchto i dalších změnách zákona o zadávání veřejných zakázek, které ovlivní průběh zadávacích řízení, se můžete dozvědět na chystaném kurzu společnosti LAWYA. Přehled jednotlivých kurzů naleznete ZDE

Případně si můžete stáhnout PDF se stručným přehledem jednotlivých změn, které jsme pro vás v LAWYA zpracovali.

PDF se stručným přehledem jednotlivých změn - ZDARMA ke stažení