Whistleblowing z pohledu obcí

Právo 26.09.2023

O whistleblowingu (oznámení o možném protiprávním jednání v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti) jsme vás již informovali v jednom z našich předešlých článků (Whistleblowing). Jak je to ale s povinností zavést vnitřní oznamovací systém pro obce či jejich příspěvkové organizace?

Povinné subjekty pro vnitřní oznamovací systém

Podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) musí zavést vnitřní oznamovací systém povinný subjekt, kterým je mimo jiné veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou obce s méně než 10 000 obyvateli. Tuto povinnost má i zaměstnavatel v soukromém sektoru zaměstnávající k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců[1] a orgán veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně[2].

Dle názoru Ministerstva spravedlnosti se výjimka pro obce s méně než 10 000 obyvateli uplatní právě i na takové obce, které mají více než 50 zaměstnanců nebo jsou orgánem veřejné moci vykonávajícím působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob či správy odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Počet obyvatel obce se posuzuje k 1. květnu příslušného kalendářního roku na základě bilance počtu obyvatel v obcích zpracované Českým statistickým úřadem každoročně k 1. lednu toho kalendářního roku.

Obec není povinným subjektem

Během projednávání návrhu zákona v Senátu vyvstala otázka, zdali povinnost implementace vnitřního oznamovacího systému platí i pro obce, které sice k příslušnému datu mají méně než 10 000 obyvatel, ale současně zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, nebo jsou orgánem veřejné moci vykonávajícím působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Podle znění zákona o ochraně oznamovatelů lze dospět k závěru, že od povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém jsou osvobozeny všechny obce, které mají méně než 10 000 obyvatel, a to bez ohledu na počet jejich zaměstnanců. To vyplývá i z důvodové zprávy, která říká „Zavést vnitřní oznamovací systém nemusí obce s méně než 10 000 obyvateli bez ohledu na počet zaměstnanců.“[3]

Příspěvková organizace obce jako povinný subjekt

Příspěvkové organizace obce (např. základní a střední školy zřizované obcemi), které mají alespoň 50 zaměstnanců k 1. lednu 2023, však povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mají. Od této povinnosti by byly osvobozeny pouze v případě, že by zaměstnávaly v průměru méně něž 50 zaměstnanců.[4]

Je třeba brát v potaz, že mezi zaměstnance se řadí nejen ti, kteří mají pracovní poměr, ale také osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, či zaměstnanci agentury práce.

Ve všech případech (povinný subjekt zavedl vnitřní oznamovací systém / nesplnil povinnost zavést oznamovací systém, subjekt nespadá mezi povinné) má oznamovatel možnost obrátit se na Ministerstvo spravedlnosti, které zřídilo externí oznamovací systém.[5]

Povinné subjekty v soukromém sektoru do 250 zaměstnanců mají odloženou povinnost zavést vnitřní oznamovací systém od 15. prosince 2023. Pro veřejný sektor to ale neplatí, proto povinnost zavést oznamovací systém vznikla s účinností zákona, tj. 1. srpna 2023.

Příklad z praxe

Obec, která má 8 000 obyvatel, ale zaměstnává 60 zaměstnanců, nemá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém. Na území této obce je zřízena střední škola, která zaměstnává přesně 50 osob – 37 učitelů a ekonomicko-správních zaměstnanců má uzavřeno pracovní smlouvu, 8 učitelů dohodu o pracovní činnosti, 5 zaměstnanců agentury práce na úklid. Tato střední škola již má povinnost zavést vnitřní oznamovací systém a to k 1. srpnu 2023. Jestliže tak neučinila, hrozí příspěvkové organizaci sankce dle zákona o ochraně oznamovatelů. Zaměstnanci střední školy se i přes nezavedený oznamovací systém můžou obrátit na externí oznamovací kanál zřízený Ministerstvem spravedlnosti. Odkaz na stánky ZDE. 

NAŠE DOPORUČENÍ


Zákon o ochraně oznamovatelů přináší nové povinnosti týkající se zavedení vnitřního oznamovacího systému. Aktuální trendy v oblasti whistleblowingu průběžně sledujeme.

Patříte mezi povinné subjekty a stále nemáte zavedený vnitřní oznamovací systém? Neváhejte se na nás obrátit a my vám pomůžeme s implementací oznamovacího systému a minimalizování potenciálních rizik spojených s whistleblowingem.

 


[1] § 8 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů.

[2] § 8 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

[3] Důvodová zpráva k zákonu č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

[4] § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o ochraně oznamovatelů.

[5] oznamovatel.justice.cz

Několik typů z oblasti whistleblowingu pro obce - ZDARMA ke stažení