Prokazování kvalifikace pomocí jiné osoby

Právo 16.10.2023

Zadavatelé postupující podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), stanoví v zadávacích podmínkách mimo jiné podmínky pro splnění kvalifikace. Stanovení rozsahu kvalifikačních požadavků je de facto v dispozici zadavatele, nesmí však být v rozporu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek uvedenými v § 6 ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace stanoví zadavatel zejména pro to, aby ověřil schopnosti dodavatele řádně splnit předmět plnění veřejné zakázky (tj. splnění dosahujícího požadované kvality a včas). Plnění předmětu veřejné zakázky přitom může zejména u složitějších a finančně náročnějších zakázek zahrnovat řadu různých specifických činností, úkonů apod., pro které je třeba prokázat příslušné znalosti, zkušenosti, technické zabezpečení atd. Zákonem je tak dodavateli umožněno, aby veřejnou zakázku plnil např. společně se svými poddodavateli, kteří příslušné znalosti, zkušenosti, technické zabezpečení apod. pro jednotlivé části plnění veřejné zakázky mají.

Dodavatel tak může podat nabídku, v níž bude prokazovat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, případně se může sdružit s jiným dodavatelem za účelem podání společné nabídky. Jiná osoba, jejímž prostřednictvím je možné prokazovat kvalifikaci, není zákonem definovaná záměrně a jedná se o pojem významově širší než „poddodavatel“ – může zahrnovat i jiné vztahy, např. prokazování kvalifikace prostřednictvím dceřiné společnosti, která nebude vůči dodavateli v postavení poddodavatele. Poddodavatel také není jinou osobou podle § 83 ZZVZ za předpokladu, že jej dodavatel nepotřebuje k prokázání kvalifikačních požadavků, ale spolupracuje s ním pouze na plnění veřejné zakázky.

V případě, že se dodavatel rozhodne využít k prokázání kvalifikace jiné osoby, musí ve své nabídce zadavateli předložit dokumenty stanovené v § 83 ZZVZ, a to v rozsahu dle kvalifikace, která je jinou osobou prokazována.


 

Nejasnosti a nejčastější pochybení

  • Požadované doklady

V případě, že jiná osoba prokazuje alespoň část kvalifikace, musí být v nabídce dodavatele podle § 83 odst. 1 ZZVZ předloženy dokumenty, mezi něž patří doklady k prokázání základní a profesní způsobilosti této jiné osoby. Dodavatel není způsobilý k výběru, neprokáže-li on, případně jiná osoba, skrze kterou prokazuje kvalifikaci, splnění základní způsobilosti nebo profesní způsobilosti.

Mimo uvedené musí dodavatel zadavateli prokázat splnění kvalifikace, která je za něj jinou osobou prokazována. Dodavatel rovněž musí v nabídce zadavateli předložit smlouvu (nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci), jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

  • Rozsah kvalifikace, kterou lze prokázat prostřednictvím jiné osoby

Novela účinná od 16. 7. 2023 upřesňuje, že zadavatel může prokázat profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, a dále ekonomickou nebo technickou kvalifikaci prostřednictvím jiných osob v plném rozsahu, jelikož z ustanovení § 83 odst. 1 ZZVZ byla odstraněna formulace prokázat určitou část dané kvalifikace či způsobilosti. Ze závazku jiné osoby však musí vyplývat reálná míra participace jiné osoby na plnění veřejné zakázky, která musí odpovídat tomu, že jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele v plném rozsahu.

  • Společná a nerozdílná odpovědnost dodavatele a jiné osoby

Závazek jiné osoby s dodavatelem o poskytnutí plnění se dle § 83 odst. 3 ZZVZ považuje za relevantní pro účely § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, vyplývá-li ze závazku společná a nerozdílná odpovědnost dodavatele a jiné osoby za plnění veřejné zakázky. To však neplatí v případě, že jiná osoba za dodavatele dokládá reference podle § 79 odst. 2 písm. a), b) ZZVZ nebo osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. V takovém případě musí být ze závazku patrné, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, služby nebo dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

  • Zákon o střetu zájmů

Podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář (definovaný v § 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení. Taková obchodní společnost se nesmí účastnit zadávacího řízení ani jako poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost, případně dodavatele, který uvádí tuto obchodní společnost jako kvalifikačního poddodavatele, ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel tedy musí prověřit střet zájmů nejen u dodavatelů, ale i u jejich poddodavatelů, prostřednictvím kterých je prokazována kvalifikace.

Doporučujeme stáhnout si PDF soubor na téma: ,, Co možná nevíte o prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby či využití poddodavatelů.“ – naleznete pod tímto článkem ke stažení ZDARMA.

 

Co možná nevíte o prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby či využití poddodavatelů - PDF ke stažení ZDARMA