Prokazování kvalifikace

Veřejné zakázky 15.04.2024

Zcela zásadní součástí zadávacího řízení je prokazování kvalifikace účastníka. Pro zadavatele je tento krok klíčový pro výběr vhodného dodavatele, který bude splňovat jeho požadavky, a tudíž může řádně a včas splnit předmětnou veřejnou zakázku („VZ“). Doklady k prokázání kvalifikace musí být nedílnou součástí nabídky dodavatele, která je posléze zadavatelem kontrolována.

Právní úprava

Prokazování kvalifikace se řídí především zadávacími podmínkami, jež stanoví zadavatel pro konkrétní zakázku v zadávací dokumentaci. Pravomoc zadavatele k vymezení kvalifikačních požadavků je však ohraničena jednak zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), včetně zásad pro zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ, jednak případnými požadavky dotačních pravidel, které se mohou na zakázku vztahovat. Požadavky na kvalifikaci se budou lišit v závislosti na režimu, v němž je zakázka zadávána, a především v závislosti na předmětu plnění VZ, jeho složitosti a rozsahu.

Příklad: Zadavatel zadává VZ, jejímž předmětem bude provedení díla metodou Design & Build, tj. součástí je jak vypracování projektové dokumentace, tak samotné provedení stavebních prací. Zadavatel požadoval k prokázání kvalifikace mimo jiné také aby součástí realizačního týmu dodavatele byl stavbyvedoucí, který by měl zkušenosti s prováděním staveb realizovaných metodou Design & Build. Z rozsahu činností, jež stavbyvedoucí běžně vykonává, však neplyne, že by měl mít jakoukoli odpovědnost ve fázi projektování zadavatelem poptávané stavby (tj. v části „design“). Zkušenost se samotnou realizací stavby, která byla realizována metodou Design & Build, a která touto metodou realizována nebyla, se přitom nevyznačuje tím, že by běžná náplň činnosti stavbyvedoucího řídícího provádění stavby byla zásadním způsobem odlišná. Požadavek na prokázání technické kvalifikace prostřednictvím doložení, že stavbyvedoucí disponuje takovou zkušeností, by byl proto shledán jako nepřiměřený vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky.[1]

Druhy kvalifikace

Zadavatel může po dodavatelích požadovat prokázání základní a profesní způsobilosti, a dále ekonomické a technické kvalifikace. Konkrétní požadavky budou různé pro každou veřejnou zakázku s ohledem na předmět jejího plnění, nicméně v zásadě vždy zadavatel požaduje základní a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ. V rámci technické kvalifikace je nejčastěji požadován seznam stavebních prací, významných dodávek nebo významných služeb, kterým účastník prokazuje své zkušenosti s realizací obdobných zakázek.[2] Pouze v případě VZ na stavební práce je dále možné vyžadovat předložení osvědčení objednatelů k uvedeným referenčním zakázkám.

Pokud dodavatel sám nesplňuje profesní způsobilost (vyjma profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ), ekonomickou nebo technickou kvalifikaci, může buď podat společnou nabídku, tj. zadávacího řízení se účastní společnost dvou nebo více dodavatelů, nebo využít k prokázání způsobilosti či kvalifikace jinou osobu podle § 83 ZZVZ. O využití jiné osoby pro účely kvalifikace jsme psali podrobněji například zde.

Příklad: Zadavatel zadává VZ na stavební práce spočívající v rekonstrukci obchodního centra včetně montáže výtahů a eskalátorů. Dodavatel A samostatně nedisponuje požadovanou technickou kvalifikací, neboť nerealizoval žádné stavby včetně výtahů. Uzavře proto smlouvu o smlouvě budoucí s dodavatelem B, jenž požadované zkušenosti má a bude na předmětné zakázce v případě výběru dodavatele A určené práce provádět. Dodavatel A tak prokáže část své kvalifikace jinou osobou dle § 83 ZZVZ, tj. (pod)dodavatelem B.

Doklady k prokázání kvalifikace

Dodavatelé ve svých nabídkách mají povinnost předložit doklady, které prokazují splnění stanovených zadávacích podmínek. Pokud zadavatel nestanoví jinak, platí, že doklady stačí předložit v prosté kopii.[3] Tímto dokladem může být doklad vydaný příslušnou organizací nebo úřadem, pro účastníky může být však časově i administrativně méně náročné využít jiných možností, které ZZVZ, potažmo zadavatel, dává k dispozici.

Dodavatelé mohou kupříkladu předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát ze systému certifikovaných stavebních dodavatelů, jenž je obzvláště výhodný v oblasti veřejných zakázek na stavební práce, neboť může nahrazovat i osvědčení objednatelů. Zadávací dokumentace k VZ nadto leckdy obsahuje zadavatelem předpřipravené vzory, které stačí pouze doplnit. Pokud to zadávací podmínky a zákon dovolují, lze dále doklady nahradit čestným prohlášením. Nutno však dodat, že při předložení čestného prohlášení v nabídce si zadavatel může posléze doklady vyžádat, resp. při výběru dodavatele bude jejich doložení ve většině případů požadovat.

Příklad: Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ (živnostenské oprávnění pro činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování). Účastník namísto jednotlivých dokladů předložil výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů osvědčující jeho kvalifikaci. Předložený doklad je sám o sobě dostačující pro posouzení způsobilosti účastníka tak, jak ji zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci.

NAŠE DOPORUČENÍ


Sestavení nabídky, popřípadě její kontrola, nemusejí být časově ani administrativně náročné, je však třeba pamatovat na specifika této oblasti, a to zejména v souvislosti s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V případě, že budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Společnost LAWYA bude rovněž pořádat dne 23. 4. 2024 kurz týkající se prokazování kvalifikace (nejen) pomocí jiné osoby, v rámci nějž se bude lektor JUDr. Michal Šilhánek podrobně zabývat nejen výše uvedeným, ale i praktickými příklady a aktuální rozhodovací praxí.


[1] Srov. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. 1. 2024, sp. zn. ÚOHS-S0761/2023/VZ.

[2] § 79 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ.

[3] § 45 odst. 1 ZZVZ.

Prokazování kvalifikace - PDF ke stažení ZDARMA