Lawya

Zpět na blog

Očekávané změny v pracovním právu v roce 2019

Očekávané změny v pracovním právu v roce 2019

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je hlavním předpisem na poli pracovního práva. Jelikož do pracovního poměru nastoupí během svého života drtivá většina lidí a stráví tam podstatnou část svého života, je tento zákon pro běžného člověka jeden z nejdůležitějších předpisů vůbec. Jelikož je však často předmětem změn, ať již čistě z politických důvodů nebo z důvodů praktických, je snadné v platné právní úpravěztratit orientaci.

Novely zákoníku práce

V uplynulých letech se v rámci odborné veřejnosti tak i médiích honě řešila otázka tzv. velké novely zákoníku práce. Tato novela se měla týkat široké oblasti problémů od úpravy práce z domova (tzv. home office), přes úpravu pracovní doby, odměňování, až po povinnost zaměstnavatele předcházet stresu, násilí a obtěžování.

V uplynulém volebním období však Poslanecká sněmovna nestihla tuto velkou novelu projednat a schválit, tudíž nikdy nevstoupila v původní podobě v účinnost. Došlo pouze k drobnějším úpravám textu zákona, často pouze technického charakteru. Žádná zásadní revoluce se tedy na poli pracovního práva v nedávných letech nekonala. A do budoucna to prozatím vypadá, že se v nejbližší době ani konat nebude, ale spíše půjde v rámci zákoníku práce o jeho pomalou evoluci.

Dlouho očekávané změny 

Co se týče dosud neschválených změn zákoníku práce, aktuálně jsou v Poslanecké sněmovně projednávány tři novely zákoníku práce, které mají přinést změny v oblasti výměry dovolené, v oblasti rodičovské dovolené a odměňování pedagogických pracovníků.

Dovolená

V případě změny dovolené je navrženo zvýšit výměru dovelené na 5 týdnů v kalendářním roce, a to s účinností od 1. 1. 2020. Důvodem proto má být odstranění nerovnosti, kdy současná právní úprava znevýhodňuje zaměstnance provozujících podnikatelskou i nepodnikatelskou činnosti oproti zaměstnancům uvedeným v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tedy pracujícím ve veřejné sféře, kde mají již nyní ze zákona nárok na 5 týdnů dovolené v kalendářním roce.

Rodičovská dovolená

Co se týče změn v oblasti rodičovské dovolené, tak zde jde pouze o změnu terminologie, kdy je navrženo změnit název pojmu „rodičovská dovolená“ na „rodičovskou péči“, přičemž důvod této změny je vysoce symbolický, avšak podle předkladatelů této novely může výrazně změnit atmosféru ve společnosti. Adekvátní terminologie je podle navrhovatelů této změny prvním krokem k uznání důležitosti péče o děti a rodinu – tím spíše v dnešní době, kdy často hovoříme o krizi či rozpadu tradičního rodinného modelu.

Adekvátní terminologie je podle názoru předkladatelů novely dále podstatným projevem uznání přínosu těch rodičů pro společnost, kteří dají přednost péči o malé děti před profesní kariérou. Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči je prvním krokem směrem k rodičům, které zastaralá a neadekvátní terminologie může vystavovat prostřednictvím úředníků, formulářů nebo interpretací v mediálním prostoru tlaku či diskomfortu.

Odměňování pedagogických pracovníků

Poslední oblast změn, která je aktuálně v Poslanecké sněmovně k projednání, je odměňování pedagogických pracovníků. Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se navrhovanou změnou poskytnutý příplatek zvyšuje ze současných 1 000 Kč až 2 000 Kč na 2 500 Kč až 3 500 Kč. Důvodem této navrhované změny je skutečnost, že výše tohoto příplatku se od jeho zavedení v roce 2004 dlouhá léta nenavyšovala, přestože tarifní část platů i průměrné platy pedagogů výrazně rostly.

Dále má přibýt zcela nové ustanovení, které stanoví, že učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně. Důvodem pro zavedení tohoto příplatku přímo v zákoníku práce je skutečnost, že výkon práce třídního učitele si vyžádá podle předkladatelů této novely průměrně 20 hodin práce měsíčně navíc oproti práci učitele, který není třídním učitelem. Ředitelé škol však dosud přiznávají třídním učitelům zvláštní příplatek většinou u jeho dolní hranice.

Institut „karenční doby“

Nutno však upozornit, že výše uvedené změny teprve půjdou v Poslanecké sněmovně k prvnímu čtení, proto je vhodné brát je se značnou rezervou, když jejich osud je nejistý. Co však je již schválené a čeká pouze na den nabytí účinnosti, je novela č. 32/2019 Sb., jejímž účelem je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem.

Sociální zabezpečení

Zároveň se v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti navrhuje jako určitá kompenzace snížení pojistného placené na nemocenské pojištění zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou. Podle důvodové zprávy je cílem této novely alespoň zčásti napravit sociální situaci zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých (zejména matek samoživitelek či invalidů). Za současné situace, kdy zaměstnanci jsou postaveni na trhu práce před životní dilema, zda přijmout práci za minimální mzdu nebo mzdu blízkou minimální mzdě nebo zůstat bez práce a vystavit tak rodinu a děti hmotné nouzi, se jeví navrhovaná úprava nezbytností. Tato novela zákoníku práce nabude účinnosti dne 1. 7. 2019.

Autor: Mgr. Jakub Hanák a JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám