Lawya

Zpět na blog

Co přinese novela insolvenčního zákona

Co přinese novela insolvenčního zákona

Dne 30. 1. 2019 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tato novela, jejíž nejpodstatnější část má nabýt účinnosti dne 1. 6. 2019, poměrně významně mění dosavadní podmínky oddlužení neboli osobního bankrotu a má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků.

Oddlužení a tzv. dluhová past

V současné době platí podmínka, že na oddlužení dosáhne ten člověk, který během 5 let splatí alespoň 30 % svých dluhů. Kdo má tedy dluh 100 000 Kč, musí od doby schválení oddlužení splatit svým věřitelům částku alespoň 30 000 Kč, a zbylých 70 000 Kč je mu státem „odpuštěno“. Podle navrhovatelů této novely platný právní stav neumožňuje významné části dlužníků jejich dluhovou situaci řešit, neboť jejich dluhy (narůstající o příslušenství) v průběhu času dosáhly takové výše, že je již dlužníci nejsou schopni uhradit v plné výši ani splátkami ze svých příjmů, ani výtěžkem z rozprodeje svého majetku. Osobám nacházejícím se v tzv. dluhové pasti není přístupný žádný způsob napravení jejich ekonomické situace.

Nově budou existovat tři varianty splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře. Prvním je splnění oddlužením plným uspokojením věřitelů. Dále novela insolvenčního zákona nově zavádí pro splnění možnosti oddlužení podmínku, že dlužník v době tří let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek. V tomto případě se jedná o tzv. rychlou variantu oddlužení. Nadále je zachována také delší, pětiletá varianta oddlužení, s tím rozdílem, že podmínkou již není splacení alespoň 30 % svých dluhů, ale skutečnost, že nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Zmírnění podmínek oddlužení

Platí však domněnka, že dlužník tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Podmínkou přípustnosti oddlužení tudíž nebude předpoklad minimálního 30% uspokojení nezajištěných věřitelů, nýbrž pouze placení nákladů insolvenčního řízení, odměny osobě sepisující a podávající insolvenční návrh anebo návrh na povolení oddlužení a pohledávky věřitelů na výživném ze zákona. V tomto případě však na konci insolvenčního řízení bude o splnění oddlužení rozhodovat soud, který by musel uznat, že dlužník se o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil, jinak rozhodne o nesplnění oddlužení.

Mírnější podmínky pro splnění oddlužení poté budou podle novely mít senioři a invalidé, neboť vznikne-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento potrvá či trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo bude-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, bude oddlužení splněno, jestliže nebude zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.

Novinky: Od přerušení až po sociální poradenství

Další novinkou bude možnost insolvenčního soudu po schválení oddlužení rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Učiní tak z důležitých důvodů na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce. Po tuto dobu přerušení průběhu oddlužení nemusí dlužník splácet, z čehož vyplývá, že při přerušení oddlužení zaměstnavatel nebude provádět srážky ze mzdy. Průběh oddlužení nelze takto přerušit opakovaně a doba, po kterou je oddlužení přerušeno, se pochopitelně nebude započítávat do doby potřebné ke splnění oddlužení (tedy 3 nebo 5 let).

Oproti současnosti dojde také ke změně v návrhu na povolení oddlužení, kdy dlužník nově nebude muset dokládat očekávané příjmy v následujících 5 letech a vykazovat svoje příjmy ve 3 uplynulých letech, ale nově se příjmy budou vykazovat pouze za 12 měsíců, a to jak příjmy očekávané, tak příjmy minulé. Dlužník také nebude povinen vydat ke zpeněžení své obydlí, ledaže jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Ani v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty tak nebude ochrana obydlí dlužníka absolutní.

Takovéto mírnění podmínek je odůvodněno snahou umožnit více lidem dosáhnout na oddluženínormalizovat tak jejich ekonomickou situaci. Tento princip je podle autorů novely odůvodněn dlouhodobou neudržitelností stavu, v němž se významná část dlužníků nachází v tzv. dluhové pasti, a veřejným zájmem na návratu ekonomicky vyloučených osob do aktivního ekonomického života, s nímž je spojena mimo jiné úspora na straně veřejných rozpočtů.

Insolvenční novela dává také nově možnost insolvenčnímu soudu na návrh insolvenčního správce uložit dlužníku povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Cílem takového opatření je poté předejít dalšímu budoucímu úpadku dlužníka. K uložení této povinnost může insolvenční soud přistoupit v situacích, kdy existuje důvodné riziko, že dlužníkovy výrazně snížené socioekonomické kompetence mohou způsobit problémy s plněním povinností v průběhu oddlužení a tím jeho předčasné zrušení. Insolvenční soud může rozhodnout o povinném využití sociální služby i v případech, kdy se lze důvodně domnívat, že dlužník po ukončení procesu oddlužení na sebe začne opětovně brát závazky, které nebude schopen plnit, dostane se případně opět do tzv. dluhové pasti, potažmo úpadku, a celý smysl předchozího oddlužení tak nebude v posledku úspěšně naplněn. Sociální služba, jejíž využití může být uloženo, bude dlužníkům poskytována bez úhrady nákladů.

Závěrem je vhodné uvést, že výše popsaná novela insolvenčního zákona se použije pouze v případě řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku po dni nabytí účinnosti této novely. Na řízení, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku přede dnem nabytí účinnosti této novely se nová právní úprava nebude vztahovat a podmínky oddlužení budou odpovídat platné právní úpravě v den zahájení řízení.

Potřebujete v této věci naši odbornou pomoc? Kontaktujte nás.

Autor: Mgr. Jakub Hanák a JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám